Innledning

Ny virksomhetsstrategi ble vedtatt av representantskapet 5. mai 2017. Strategien som er utviklet tar hensyn til de nasjonale endringer som er vedtatt i brann- og redningstjenesten. De viktigste endringene vil komme som følge av varslede endringer i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen i Norge. Forskriften vil bli utformet slik at den legger økt press på enkeltkommuner til å inngå samarbeid om brann- og redningstjenester. Ved å gjøre dette ønsker norske myndig-heter å heve kvaliteten innenfor dette fagfeltet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for at det er utviklet en virksomhetsstrategi er todelt; 1) styret har vedtatt dette grunnet i endrede rammebetingelser og 2) interkommunale virksomheter er pålagt dette gjennom felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten regionråd jfr Plan- og bygningslovens bestemmelser.

 

Ledestjerne

 

«Trygghet nær deg»

 

Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at brann- og redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å skape trygghet der hvor det bor folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord en ledestjerne som i hovedsak skal adressere emosjoner til enkelt mennesket og er vesentlig mindre grad politisk orientert.

 

Visjon

 

«Lokal beredskap- og samvirkepartner
som skaper trygghet for alle i Salten regionen»

 

Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs med orientering begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik alternativ NORD formuleres som i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst brukt også her for å belyse at det er ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge samfunnssikkerhet og at selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og sivilforsvar som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er utvidet i sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og redning, som naturlig nok inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-samarbeidet med eierkommunene på administrativ og operativt nivå i tillegg.

 

 

Virksomhetsidé

 

«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse og konkurransedyktige betingelser for kommuner og kommersielle kunder»

 

Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart fokus på å skape en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner. Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med eierkommuner og etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig markedsområde.