Hovedsakelig gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven sin aktsomhetsbestemmelse, hvor det heter at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges og at ild skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann.

Brannlovgivningen har følgende forbud:

  • Det er forbudt å gjøre opp bål under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.
  • Det er forbudt å forlate et bål eller en grill før det er fullstendig slukket.
  • I sommerhalvåret – fra 15. april til 15. september – er det forbudt å brenne bål i eller i nærhet av skog og annen utmark. Det er likevel tillat å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I tillegg pålegges den enkelte å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann. Den som tenner bålet er selv ansvarlig for at lover og regler blir overholdt. 

Reglene for bålbrenning gjelder også for (engangs)grill eller andre bål- eller peisinnretninger.

Brannsjefen eller Politimesteren kan nedlegge totalforbud mot åpen brenning i skogbrannutsatte perioder, uavhengig av hvor trygt den ekelte vurderer dette.

Forurensningsloven

Forurensningsforskriftene om åpen brenning/bålbrenning er lokale forskrifter forskjellig fra kommune til kommune. Selv om det er tillat å brenne bål etter brannloven, kan det være forbudt etter forurensningsloven. 

Forskrift om åpen brenning finnes på http://lovdata.no. Søk etter «Forskrift om åpen brenning (ditt kommunenavn)»