Krav til utleier

 • Alle mangler påpekt i brannsynsrapporter og annen korrespondanse fra  brannvesenet  skal være rettet. 

 • Brannvesenet vil angi hvilke rom som kan brukes til overnatting og hvor mange som kan forlegges på hvert rom. Det skal ikke være flere personer  på rommene enn det som er forsvarlig. Det beregnes minimum 3 m2 pr. person. I trebygninger tillates overnatting bare i etasjer med to utganger direkte til bakkeplan.

 • Denne instruks skal deles ut til lederne for de grupper som overnatter og til nattevakter. De skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveier , varslings-rutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Varsling med skoleklokke prøves .

 • Alle rømningsveier fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige. Dører i rømningsveier (også ytterdør) skal være ulåst. De kan låses dersom låsen har innvendig vrider. Lyset  i rømningsveier skal være tent. Det må ikke plasseres flere madrasser i hvert rom enn at det blir god adkomst til dører og vinduer.

 • I alle rom for overnatting og i rømningsveier skal det være minimum røykvarslere.

 • Intern varsling skjer med skoleklokkene. Dersom disse ikke startes av manuelle brannmeldere, skal nattevakten ha tilgang  til bryter for klokkene og være kjent med bruken.

 • Brannvesenet varsles over telefon .Nattevakten skal ha telefon hvor det er tydelig oppslag med alarmnumre til brannvesen, politi og legevakt.

 • Brannvesenet skal ha beskjed minst 5 dager før skolen brukes til overnatting, på vedlagt meldeskjema.

 

 

Krav til leietaker

 • Alle som overnatter skal gjøres kjent med instruksen, betydning av brannalarm (skoleklokkene), rømningsveier og samlingsplass.

 • All røyking og all bruk av varme, og bruk av gass til koking og lignende er forbudt.
   
 • Så lenge det sover folk i bygningen, skal det være våken nattevakt til stede. Nattevaktene skal være voksne. Nattevaktene skal være utstyrt med lommelykt og mobiltelefon. Vakter i forskjellige bygninger eller etasjer skal ha samband på mobiltelefon eller på annen hensiktsmessig måte. De skal kjenne nødnumrene til brann , politi og helse og til utleiers representant.  Utleier stiller krav til vaktordning . I utgangspunktet regnes følgende antall vakter pr. bygning (pr. etasje der det overnattes i flere etasjer) der det er røykvarslere : En nattevakt for inntil 40 personer,  to nattevakter for inntil 75 personer. Leietaker plikter å ha kun1 dedikert telefonnummer til den/de som har nattevakt. Dette nummeret oppgis til brannvesenet når skjema «melding om overnatting» sendes inn. 
   
 • Nattevakten skal være kjent med rømningsveier, varslingsrutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Han / hun skal ha oversikt over de rom som brukes til overnatting 
   
 • Nattevakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til overnatting. Han skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes. Fremmede vises bort