Fra 1.Januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, som erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forskriften er noe forandret fra den tidligere og gjør at kommunene skal sørge for feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg for oppvarming av byggverk. 

I kommunene tilknyttet Salten Brann er det tilsammen ca 11000 hytter og fritidsboliger.

Dette er en utfordring i forhold til kartlegging av hvem som har fyringsanlegg og hvem som har behov for våre tjenester. På grunn av dette vil det ta litt tid før vi kommer godt i gang med gjennomføring.

Hva betyr dette for deg som hytteeier

Får du som hytteeier varsel om feiing eller tilsyn på hytta må du forholde deg til det samme lovverket som gjelder for boliger.

Som eier er du pliktig til å 

  • sørge for sikker atkomst til hele fyringsanlegget, som bla. gjelder sikker atkomst på tak
  • melde om endringer på fyringsanlegget til Salten Brann
  • Sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt og er i en slik forfattning at brann ikke oppstår

Les mer om